Банер

Услови за користење

Општи правила и услови

Предмет на овие Општи услови е утврдување на условите за онлајн нарачка, плаќање и купување нa производи преку веб страната на ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманови www.alfi.mk
Секој од подолу наведените изрази го има следното значење во смисла на овие Општи услови за онлајн купување:
Посетител на страницата е секое лице кое по пат на средствата за електронска комуникација пристапува на веб страната www.alfi.mk и ја разгледува понудата на производи и/или услуги на ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово.
Купувач е физичко или правно лице кое преку веб страната на ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово нарачува и купува производи и/или услуги од понудата на ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово.
За Посетителот односно Купувачот, кој стапува во деловен однос со ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово се применуваат позитивните законски прописи во Република Северна Македонија од областа на електронските комуникации, електронска трговија, заштитата на личните податоци и заштитата на потрошувачите, како и Општите услови за начинот на пристап и користење на јавните комуникациски услуги на ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово.


ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово ќе се залага за достапност на својата интернет страна www.alfi.mk 24 часа во денот.

Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово, не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на интернет страната на ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово се од информативен карактер и за истите ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово  го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.

Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р. Северна Македонија, ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи.

Називот “АЛФИ“ е трговски знак на ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност од АЛФИ . ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак “АЛФИ“.Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на АЛФИ е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди интернет страната на АЛФИ.

Поврзи се со нас