Банер

Услови за достава – испорака

Посетителите/потенцијалните потрошувачите имаат можност на нашата веб страница да купуваат онлајн производи. Имено, на самата веб страна постои можност да се креира кориснички профил, (наведе кои податоци се потребни- Потребни податоци за нарачателот-купувачот, минимум податоци кои се неопходни ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ИЛИ ЕМАИЛ, АДРЕСА). Обраложете го начинот на купување, селектирање на производите во потрошувачката крошничка.

ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ  испораката од онлајн нарачките ја врши на територијата на РСМ, (АЛТЕРНАТИВА АКО имате нарачки и во странство)

 ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ  испораката на нарачаните производи ја врши во место на достава на производот, при што истата ја врши на местото кое купувачот ќе го назначи при онлајн нарачката.

-Купувачот е должен да купопродажната цена на  производот/производите кои ги нарачал ја исплати по електронски пат со платежна картичка. ТВДИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ нема пристап до информациите поврзани со картичката на потрошувачот, ниту до неговата сметка. (алтернатива- купувачот е должен да купопродажната цена ја исплати на овластеното лице од фирмата за дистрибуција кое ќе ја изврши испораката на нарачаниот производ/производи во моментот на предавањето на нарачката во местото назначено од потрошувачот.

ТДВИЛ АЛФИ БИ КОМПАНИ презема обврска да со производите ја достави и целокупната потреба документација, како што се упатства за употреба, гарантен лист, (наведете ги сите документи).

-Потврда за прием на онлајн нарачка,  фискална сметка за купениот производ

-Пријавување на евентуални недостатоци кои настанале при транспорт итн од страна на нарачателот (како негова обврска)

-Можност и рок за пријава на рекламации ваша пракса !

–Да се наведе дали се врши испорака на цела територија на РСМ, во сите градови, села , странство итн,

-Наплаќање на испораката образложено погоре онлајн со картичка или пак во момент на достава 

-Рок на испорака за колку време пристигаат онлајн нарачките (види член 98 од Закон за заштита на личните податоци) не подоцна од 30 дена од дена на склучување на договорот.

-Цена на достава.

Цената на доставата изнесува 290 ден., за целата територија на РСМ. За нарачки со вкупен износ од над 3.499 ден. доставата е бесплатна.

-Дали се ангажира курир, фирма за дистрибуција и слично за достаа на нарачаните производи

-Што во случај на доцнење по вина на дистрибутерот итн, тогаш алфи би компани не сноси одговорност

Член 98

(1) Освен ако страните не се договориле поинаку во однос на времето на испорака, трговецот ја испорачува стоката со пренесување на сопственост или контрола на стоките на потрошувачот без непотребно одлагање, но не подоцна од 30 дена од склучувањето на договорот.

(2) Кога трговецот не ја исполнува обврската да ги достави стоките во рокот договорен со потрошувачот, или во рамките на рокот од ставот (1) на овој член, потрошувачот може да бара од него испораката да биде извршена во рок од 15 дена, во согласност со околностите. Ако трговецот не ги испорача стоките во рок од 15 дена, потрошувачот има право да го раскине договорот.

(3) Одредбите на ставот (1) на овој член не се применуваат на договори за продажба, при што, трговецот одбива да ги испорача стоките или кога понудата во рамките на договорениот рок на испорака е од суштинско значење, имајќи ги предвид сите околности при склучувањето на договорот, или кога потрошувачот го известил трговецот пред склучувањето на договорот, дека е од суштинско значење испораката да биде направена на одреден датум или најдоцна до одреден датум. Во тие случаи, ако трговецот не ги испорача стоките во договорениот со потрошувачот рок или во рамките на рокот од ставот (1) на овој член, потрошувачот има право веднаш да го раскине договорот.

(4) При раскинување на договорот трговецот е должен да ги врати без непотребно одлагање сите износи платени согласно со договорот.

(5) Во прилог на раскинувањето на договорот во согласност со став (2) од овој член потрошувачот може да искористи други средства за заштита, предвидени во Законот за облигациони односи.

УСЛОВИ ЗА ВРАЌАЊЕ

Доколку нарачателот/купувачот не е задоволен од нарачаниот производ-истиот има недостатоци или пак не одговара по форма,големина итн, истиот ги има правата опишани подолу. Да се фокусирате на членовите 43 и 50 од Законот за заштита на потрошувачите подолунаведени, првата ситуација во случај на прозивод со недостаток кои се правата на потрошувачите. Втората ситуација е во случај доколку производот не одговара по форма, големина, број итн итн.(рокот за замена минимум 15 дена од купување).

Во случај на враќање на производот да се назначи начин на враќање на парите. При поднесување на барање за замена, односно враќање на производ, со призводот задолжително се приложува фискалната сметка или сметкопотврдата и целокупната друга пропратна документација која на Потрошувачот му била издаденa заедно со производот

,, Потрошувачот има право кај трговецот кај кој е купен производот да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини освен во случај на купен производ изготвен по нарачка од потрошувачот врз основа на писмен договор.

Потрошувачот правото од ставот 1 на овој член може да го оствари во рок од 15 дена од денот кога производот е купен.

Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фискалната сметка за производот или сметкопотврда кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот.

Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има право по свој избор да бара:
– да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ или
– да го замени производот со соодветен кога ќе има таков производ.

Трговецот е должен да го извести потрошувачот кој барал замена на производот дека има таков производ за продажба во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето,,   -ЧЛ. 50 од ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ.

Потрошувачот на кого му е продаден производ со недостаток има право по свој избор да бара:
– бесплатно отстранување на недостатоците на производот или надомест на трошоците направени за отстранување на недостатокот;
– сразмерно намалување на продажната цена;
– замена на производот со соодветен производ со иста трговска марка, тип, индустриски дизајн или ознака за потекло и географска ознака на производот;
– замена на производот со соодветен производ со друга трговска марка, тип, индустриски дизајн или ознака за потекло и географска ознака на производот со соодветно намалување или зголемување на производната цена и
– раскинување на договорот, враќање на платениот износ и надомест за претрпената штета.

Потрошувачот нема право да го раскине договорот ако недостатокот на производот е минимален.

Барањето од ставот 1 на овој член потрошувачот по свој избор може да го поднесе пред надлежниот инспекциски орган или до трговецот или до дистрибутерот, во местото на купување на производот или во местото на своето живеалиште.- чл. 43 од ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ.

Член 42 од Законот за заштита на потрошувачите

Производот има недостатоци кога не ја исполнува општата обврска за безбедност утврдена во членот 33 на овој закон, односно не обезбедува онаква безбедност каква со право, врз основа на сите околности, лицето очекува да ја има, и тоа:
– врз основа на презентирање на производот;
– употребата за која е разумно дека производот ќе се користи;
– времето кога производот е пуштен во промет и
– кога не ја исполнува општата обврска за сообразеност утврдена во членот 22 на овој закон или договорните обврски.Се смета дека производот е усогласен со договорот доколку:
– одговара на описот наведен во членот 5 на овој закон од страна на трговецот и ги поседува квалитетите на производите кои трговецот му ги понудил на потрошувачот како примерок или модел;
– е погоден за секоја посебна намена за која потрошувачот го бара и која му ја ветил трговецот во времето на склучување на договорот, а која трговецот ја прифатил;
– е погоден за намената за која вообичаено се користат производите од истиот тип и
– покажува квалитет и изведба кои се вообичаени за производите од истиот тип и кои потрошувачот може разумно да ги очекува, со оглед на природата на производите и со оглед на било какви јавни изјави во врска со посебните карактеристики на производите дадени од страна на трговецот, производителот или неговиот претставник, особено при рекламирање или на етикетата.

Член 43 од Законот за заштита на потрошувачите

Потрошувачот на кого му е продаден производ со недостаток има право по свој избор да бара:
– бесплатно отстранување на недостатоците на производот или надомест на трошоците направени за отстранување на недостатокот;
– сразмерно намалување на продажната цена;
– замена на производот со соодветен производ со иста трговска марка, тип, индустриски дизајн или ознака за потекло и географска ознака на производот;
– замена на производот со соодветен производ со друга трговска марка, тип, индустриски дизајн или ознака за потекло и географска ознака на производот со соодветно намалување или зголемување на производната цена и
– раскинување на договорот, враќање на платениот износ и надомест за претрпената штета.

Потрошувачот нема право да го раскине договорот ако недостатокот на производот е минимален.

Барањето од ставот 1 на овој член потрошувачот по свој избор може да го поднесе пред надлежниот инспекциски орган или до трговецот или до дистрибутерот, во местото на купување на производот или во местото на своето живеалиште.

Услови за остварување на правата на потрошувачите

Член 45

Потрошувачот за да ги оствари правата од членовите 42, 43 и 44 на овој закон е должен да приложи фискална сметка за производот, односно јасно видлива и читливо напишана сметкопотврда, а за производите за кои постојат рокови за гаранција и гарантен лист или друг документ што го заменува.

Трговецот или производителот е должен да го прими производот со недостаток од потрошувачот и да ги задоволи неговите барања, освен ако не докаже дека недостатоците на производот настанале поради повреда на правилата за употреба и чување од страна на потрошувачот, трети лица или виша сила.

Потрошувачот има право да присуствува при проверката на квалитетот на производот.

Доставувањето на производите погабаритни од 1м 3 , или потешки од 10 килограми, заради поправка, процена, замена или враќање на потрошувачот се остварува бесплатно од страна на трговецот.Во случај на неисполнување на оваа обврска и во случаите кога во местото на живеење на потрошувачот нема трговец или производител, доставувањето и враќањето на производот може да го направи самиот потрошувач. Во таков случај трговецот е должен да му ги надомести неопходните трошоците кои се поврзани со доставување и враќање на производите.

Поднесување на барања

Член 46

Потрошувачот има право да ги поднесе барањата од членовите 42, 43 и 44 на овој закон доколку недостатоците на производот се откриени во гарантниот рок, односно во рокот до кога може производот да се употребува што го определил производителот.

За производите за кои не се утврдени гарантни рокови, потрошувачот има право на производителот да му ги поднесе барањата од членовите 42, 43 и 44 на овој закон, доколку се откриени во рок од шест месеца од предавањето на производот, освен ако со договор или со друг закон не се утврдени подолги рокови.

Барањата предвидени во овој член не можат да се поднесуваат за производи чии недостатоци биле откриени по истекот на гарантниот рок, односно во рокот до кога може производот да се употребува.

Роковите од ставот 2 на овој член почнуваат да течат од денот кога производот му е предаден на потрошувачот, ако не може да се утврди тој ден од денот на производството.

За производите чии употребни својства по определен временски рок можат да се влошат (расипливи производи), а кои би претставувале опасност по животот и здравјето или имотот на потрошувачот и животната средина и природата (производи за храна, парфимериско-козметички производи, лекови, хемиски производи за задоволување на потребите на населението и друго), задолжително се утврдуваат рокови на употреба.

Роковите на употреба течат од денот на производството.

Поврзи се со нас