Банер

Политика за приватност на Алфи Би Компани

Во оваа Политика, ние како Алфи Би Компани, контролор на лични податоци, детално ќе ги опишеме Вашите права на доверливост и приватност на личните податоци. Овој документ обезбедува детали за начинот на собирање, обработка, чување и евентуален пренос на податоците што ги собираме и чуваме за Вас, и зошто можеби ќе треба одреден дел од Вашите лични податоци да ги споделиме со други организации.

Информации за обработка и заштита на личните податоци


Со овие информации сакаме да Ве информираме во детали за обработката на Вашите лични податоци како:

 • посетител на веб страницата на Алфи Би Компани,
 • како корисник на услугите со креирана корисничка сметка,
 • како корисник на услугите без креирана корисничка сметка,
 • како корисник на сервис услугите на Алфи,
 • како вработено лице,
 • како подносител на пријава за вработување,
 • како договорна страна при склучување на договор за деловна соработка, за извршување на услуга или работа,
 • за правниот основ и целите за обработка на податоците,
 • правата кои можe да ги остварите во врска со обработката на личните податоци.
 1. Кој е одговорен за обработката на Вашите лични податоци ?

Алфи Би Компани е Контролор кој врши обработка на Вашите лични податоци и е одговорен за обработка на Вашите лични податоци, како и за воспоставување на мерки за сигурност на податоците преку креирање на физички,технички и организациски мерки

 1. Цел на обработка на личните податоци се:
 2. Остварување на права и обврски од работен однос или друг договорен однос
 3. Остварување на право на аплицирање на оглас за вработување и понатамошна обработка на Вашата биографија и пропратни документи
 4. Остварување на правата при користење на услуги од Алфи Би Компани
 5. Прием и одговор на Ваши барања испратени по маил или преку контакт делот на нашата веб страна
 6. Овозможување на он-лине нарачка на продукти и измени во истата
 7. Информација до надлежните државни органи за Вашите нарачки (за цели на извествување до Министерството за внатрешни работи)
 8. Да Ви испраќаме новости поврзани со Алфи Би Компани
 9. Вршење достава на нарачан продукт
 1. Правни основи за обработка на личните податоци се:
 2. Исполнување на законска обврска – Вашите лични податоци ги обработуваме заради законски обврски (пример обврска за чување на персоналното досие на вработените).
 3. Исполнување на договорна обврска –  Вашите лични податоци ги обработуваме и заради исполнување на договорните обврски кои произлегуваат од Договорот за вработување и заради исполнување на други договорни обврски кои произлегуваат од некој друг комерцијален Договор, но во рамки на прописите утврдени во Законот за заштита на лични податоци и неговите подзаконски акти.
 4. Легитимен интерес на компанијата – Легитимниот интерес прозилегува од меѓусебен облигационен однос, со цел на негова реализација (на пример: реализација на договор за одржување на семинар)
 5. Изјава за согласност – Обработката на Вашите податоци, ако не е со законски основ можеме да извршиме само врз основа на Ваша дадена изречна согласност. Во тој случај ќе превземеме соодветни мерки, за благовремено, на транспарентен, разбирлив и лесно достапен начин да Ве известиме за целта на обработката за која ни е неопходна Вашата согласност за да можете да донесете информирана одлука за тоа дали сакате да ни ја дадете согласноста. Дополнително ќе бидете известени за Вашите законски права, како и начинот на повлекување на дадената согласност врз основа на Законот за заштита на личните податоци.
 6. Кои категории на лични податоци ги обработуваме
 7. основни детали за Вас, како што се Вашето име, адреса, име на компанијата, земја, улица, град, држава/регион/, поштенски код
 8. дополнителни информации за контакт, како што се телефонски број (домашен и/или мобилен) и адреса на е-пошта – каде што сте ја дале за да ни овозможите да комуницираме со Вас преку е-пошта и текстуална порака
 9. евиденција на претходни датуми кога сте извршиле нарачка на продукт.  
 • За која цел се користат овие податоци

Наша цел е да Ви обезбедиме висококвалитетна услуга и конкретна и навремена достава на продуктот. Ние, исто така, може да ги користиме информациите што ги собираме и чуваме за и од Вас за да ни помогне да ги водиме и подобриме услугите што ги нудиме. На пример, дадените информации може да и помогнат на Алфи Би компани да:

 • Ви обезбеди најдобра услуга
 • бидете сигурни дека Вашата нарачка е примена
 • добиваме извештај за тоа колку се квалитетни нашите услуги
 • се испитуваат поплаки, правни тврдења и несаканите инциденти
 • за врешење на сервис и достава на поправен продукт до корисникот
 • ги задоволат потребите на купувачите во иднина
 • поддржуваат проекти за ревизија и подобрување на квалитетот, кои ни помагаат да ја следиме и подобриме комуникацијата со потрошувачите и услугите поврзани со продажба или достава на бела техника.
 • Доколку е потребно од секторот за човечки ресурси ќе биде побарано да подготви статистика за активности на Алфи Би Компани каде што можат и Вашите податоци да бидат предмет на обработка

На кои категории на корисници може да им ги доставиме личните податоци:

 • Министерство за економија, со цел редовна комуникација со оделението за заштита на потрошувачи во насока на реализирање на правата на потрошувачите;
 • Стопанска комора, со цел на редовна комуникација, но најчесто информациите кои се сподедлуваат не се персонализирани
 • Агенцијата која учествува во испраќање на вести, доколку имате дадено согласност да Алфи врши достава на најновите промоции
 • Сервисот за продуктите на Алфи, со цел на вршење на поправка и санирање на штети на продуктите на Алфи
 • Министерство за внатрешни работи, со цел на пријава на противзаконито дејствие
 • Нотари, извршители или адвокати, во случаи на потреба од правна помош
 • Државен пазарен испекторат, Државен испекторат за техинчка инспекција, Државен санитарен и здравствен испекторат, Управа за јавни приходи, Агенцијата за заштита на личните податоци со цел на достава на детали поврзани со извршена или планирана инспекција
 • Носители на јавни овластувања, Со цел спроведување на законот, под одредени околности, од Компанијата може да се бара да ги открие Вашите лични податоци доколку тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавните органи (на пример, инспекциски служби, суд, обвинителство или друг надлежен орган).

Компанијата може да ги открие вашите лични податоци доколку таквата акција е неопходна за:

 • Усогласување со некоја законска норма
 • Спречување или истражување на можни грешки при давањето на услугите од страна на компанијата
 • Заштита на личната безбедност на корисниците на услугата или на јавноста

Обработувачи на податоци кои можат да имаат пристап до личните податоци

 • Агенции за наплата на побарувања, со цел вршење на услуги за наплата на побарувања
 • Маркетинг агенции, со цел вршење на активности со цел реализација на маркетинг активности
 • Надворешни изведувачи на ИТ услуги, со цел вршење на услуги за одржување на системите, администрација и развој на системи и апликации
 • Сметководители, со цел извршување на активности од областа на смеководството
 • Надворешни даватели на услуги поврзани со архивирање на податоци, со цел водење на архивата
 • Агенција која врши достава на нарачките
 • Сервисот на продукти на Алфи

Пренос на податоци

Алфи ќе се погрижи секој меѓународен трансфер на информации за гостите да биде преземен само во согласност со Законот за заштита на лични податоци и со земји кои можат да обезбедат соодветно ниво на заштита на правата и слободите на нашите пациенти. Доколку Вашите податоци бидат предмет на меѓународен трансфер, вие ќе бидете соодветно и навремено известени. Во овој момент Алфи Би Компани не врши пренос на податоци, во смисла на член 48 од Законот за заштита на лични податоци


Колку долго ги чуваме Вашите податоци

Должината на времето кога ги чуваме Вашите информации зависи од тоа за каков вид на информации станува збор.

Ние ја чуваме нашата евиденција барем за минималниот наведен потребен период на задржување.


Законска обработка на лични податоци

Дозволено ни е да ги обработуваме вашите информации само ако имаме правна основа за тоа.

Обработката на личните податоци е законита, само ако и до оној степен доколку е исполнет најмалку еден од следните услови:

 • субјектот на лични податоци дал согласност за обработка на неговите лични податоци за една или повеќе конкретни цели,
 • обработката е потребна за исполнување на договор каде субјектот на лични податоци е договорна страна, или за да се преземат активности на барање на субјектот на лични податоци пред неговото пристапување кон договорот,
 • обработката е потребна за исполнување на законска обврска на контролорот,
 • обработката е потребна за заштита на суштинските интереси на субјектот на лични податоци или на друго физичко лице,
 • обработката е потребна за извршување на работи од јавен интерес или при вршење на јавно овластување на контролорот утврдено со закон,обработката е потребна за целите на легитимните интереси на контролорот или на трето лице, освен кога таквите интереси не преовладуваат над интересите или основните права и слободи на субјектот на лични податоци коишто бараат заштита на личните податоци, особено кога субјектот на личните податоци е дете.

Вашите права

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, како субјект чии лични податоци ги обработуваме, ги имате следниве права:

 • да се информирате околу начинот на обработката на личните податоци вклучително дали личните податоци се користат согласно целта за која се дадени, преку остварување на правото на пристап до информации утврдено во член 26;
 • да побарате од Алфи Би Компани да ги дополни, измени и/или ажурира ако Вашите лични податоци се нецелосни, неточни, или неажурирани со поднесување на барање, согласно член 10;
 • да побарате од Алфи Би Компани да ја ограничи обработката на лични податоци со соодветно означување кои личните податоци ќе се чуваат, согласно член 10;
 • да побарате од Алфи Би Компани да ги избрише Вашите лични податоци, согласно член 10;
 • да поднесете барање до Алфи Би Компани со кое што ќе ја повлечете согласноста дадена за цели на обработка на личните податоци, согласно член 8;
 • да поднесете приговор за начинот на обработката на Вашите лични податоци.

Овие права може да ги остварите преку информациите и документите кои се достапни на следниот линк https://www.alfi.mk/za-nas/


Промена во политиката за приватност на личните податоци

Алфи Би Компани има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страната и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на овој документ. Корисникот се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за промените


Контакт

Доколку сакате Вашите податоци да бидат корегирани или избришани или доколку имате какви било прашања или предлози од областа на заштитата на личните податоци, можете да нè контактирате на следната електронска адреса: [email protected]

Напоменуваме дека електронската адреса од која што ќе не контактирате и останатите лични податоци, како и содржината на Вашите барања или предлози, нема да бидат искористени за ниту една друга цел освен за да Ви одговориме на Вашето барање, прашање или предлог упатен до нас.

Поврзи се со нас