Банер

Правила за процесот на поднесување на електронски пораки

Во оваа документ, ние како Алфи Би Компани, контролор на лични податоци, детално ќе ги опишеме Вашите права на доверливост и приватност на личните податоци. Овој документ обезбедува детали за начинот на собирање, обработка, чување и одговарање на пораките што ги добиваме, собираме и чуваме од Ваша страна, и зошто можеби ќе треба одреден дел од Вашите лични податоци да ги споделиме со други организации.

Со цел на подобра комуникација и подобрување на искуството кое корисниците на производите на Алфи и ние како контролор, во контакт табот на веб страната на Алфи Би Компани (https://www.alfi.mk/kontakt/), имаме овозможено контакт форма со која корисникот може да ни испрати порака или барање. Во контакт делот, потребно е корисникот да пополни своето име и презиме, емаил, телефон и да го даде својот коментар, мислење, предлог, пофалба, поплака или слично.

За да можеме да одговориме на конкретното барање или порака потребно е од корисникот да ги пополни горенаведените податоци.

Корисникот со испраќање на порака изречно се согласува да неговите дадени податоци се обработени од страна на Алфи Би Компани и се согласува за истата негова порака да му биде одговорено на своите доброволно дадени контакт податоци.

Кои се Вашите права ?

Субјектите на личните податоци имаат право да:

  • бидат информирани за обработката на нивните лични податоци
  • да пристапат до нивните лични податоци и
  • да ги дополнат, изменат, избришат или да бараат запирање на користењето на нивните лични податоци.

Во продолжение, следува детално појаснување во однос на овие права:

  • Во фукнција на транспарентност, Алфи има обврска да го извести корисникот за целите и правната основа на обработката на неговите лични податоци
  • Секој корисник има право да пристапи до своите лични податоци 

Барањето за пристап до податоците се доставува до писмена форма до продажниот салон на Алфи или се пополнува на на некој од дигиталните канали на Алфи

Алфи е должен да одговори на корисникот во рок од 15 дена од денот на примеот на барањето, при што нема обврска повторно да одговори на исто или слично негово барање, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични податоци, освен ако изминале шест месеци од денот на доставувањето на претходното барање до новото барање.

Доколку коринсикот не добие одогвор на барањето за пристап до лични податоци, може да поднесе барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци.

Корисникот има право да бара дополнување, изменување, бришење или запирање на користењето на неговите лични податоци.

По барање на корисникот, Алфи е должен да ги дополни, измени, избрише или да го запре користењето на личните податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не во согласност со закон. Независно од тоа дали корисникоот има поднесено барање за дополнување, изменување или бришење на личните податоци, доколку Алфи утврди дека личните податоци се нецелосно, неточни или неажурирани, должен е истите да ги дополни, измени или избрише.

Алфи е должен најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, писмено да го извести субјектот на лични податоци за направените промени.

Вашите барања можете да ги поднесете до нашиот Офицер за заштита на личнтие податоци на следниот меил: [email protected]

Поврзи се со нас