Банер

Правила за процесот на регистрација и права на субјектот на личните податоци

Гаранции и одговорности

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово ја управува страницата https://www.alfi.mk/ од своето седиште 7 бр. 16 Куманово

Така, Алфи гарантира дека содржината на оваа веб-страница, како и условите за нејзино користење, се во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија. Од друга страна, Алфи не гарантира дека содржината и користењето на услугите е во согласност со законите на други држави од кои потрошувачот би можел да пристапи до оваа веб-страница.

Доколку ја посетувате оваа веб-страница или ги користите нашите услуги надвор од територијата на Република Северна Македонија, тоа го правите свесни за последиците и по сопствена волја. Со оглед на тоа, Вие самите одговарате за евентуалната повреда на важечките закони на државата од каде што пристапувате на веб страната или ги користите нејзините услуги.

Дополнително, Алфи не одговара за и целосно се оградува од содржината која ја има на веб-страниците до кои се стига преку линковите истакнати на нашата страница. Тие линкови водат до веб-страниците на самостојни правни субјекти, како што се добавувачите и партнерите на Алфи. Доколку ги користите овие линкови Вие ја напуштате нашата веб-страница. Алфи не ја контролира содржината и безбедноста на овие страници, ниту при објавување на линковите, ниту пак следи дали на истите настануваат некакви промени. Како резултат на тоа Алфи не одговара ниту е должен да дава изјави и информации за содржината на тие веб-страни, нивниот софтвер, производите и материјалите кои се наоѓаат таму, или пак за било каквите последици од нивното користење. Доколку се одлучите да користите било кој од линковите на нашата страна кои водат до други страни, тоа го правите на сопствен ризик.

Алфи нема обврска да ја контролира или прегледува соржината на изјавите на корисниците како и нивната меѓусебна комуникација која се одвива на овој веб-сајт.

Сепак, Алфи има право да ја отстрани содржината објавена од корисниците, доколку ние сметаме дека таа се состои од навреди, клевети, закани или други работи кои не се прифатливи за нас. Алфи не е одговорен за повредите кои ќе ги сторат трети лица на нашиот веб-сајт, без оглед дали таа повреда ги крши правата на лицата кои се гарантирани со важечките закони на Република Северна Македонија.

Правила за процесот на регистрација

За купување на нашата веб страница може, но не мора да бидете регистриран корисник. Предноста доколку се регистрирате на нашата веб страна е дека ќе добиете подобро корисничко искуство. Процесот на регистрација е многу едноставен и потребно е да ги внесете само Вашите лични податоци. На почеток на секоја страница се наоѓа паѓачко мени со категории на производи. Со избор на некоја од категориите ќе се отвори страна со набројани производи. Доколку не знаете на која категорија и припаѓа производот кој Ве интересира, можете да го искористите полето за пребарување кое се наоѓа во горниот десен агол на секоја страница. Во полето можете да ја внесете шифрата на производот, името на брендот, намената и сл. при преглед на производите кои се достапни за купување, ќе приметите од десна страна поле “КУПИ “. Кога ќе го притиснете тоа поле ќе бидете известени дека производот се наоѓа во Вашата кошничка. Можно е повеќе пати да додадете ист производ во кошничката.

Права на субјектот на лични податоци

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, како субјект чии лични податоци ги обработуваме, ги имате следниве права:

  • да се информирате околу начинот на обработката на личните податоци вклучително дали личните податоци се користат согласно целта за која се дадени, преку остварување на правото на пристап до информации утврдено во член 26;
  • да побарате од Алфи Би Компани да ги дополни, измени и/или ажурира ако Вашите лични податоци се нецелосни, неточни, или неажурирани со поднесување на барање, согласно член 10;
  • да побарате од Алфи Би Компани да ја ограничи обработката на лични податоци со соодветно означување кои личните податоци ќе се чуваат, согласно член 10;
  • да побарате од Алфи Би Компани да ги избрише Вашите лични податоци, согласно член 10;
  • да поднесете барање до Алфи Би Компани со кое што ќе ја повлечете согласноста дадена за цели на обработка на личните податоци, согласно член 8;
  • да поднесете приговор за начинот на обработката на Вашите лични податоци.

Овие права може да ги остварите преку информациите и документите кои се достапни на следниот линк https://www.alfi.mk/za-nas/

Идентитет и контакт на податоците на Контролорот:

Назив: Трговско друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово

Седиште: 7 бр. 16 Куманово

e-mail: [email protected]

Контакт податоци за офицерот за заштита на личните податоци:

Име и презиме: Антонио Николоски

e-mail: [email protected]

Цели и правен основ за обработка на Вашите лични податоци

Врз основа на Изјавата за согласност за обработка на лични податоци:

• Алфи да ја обработува Вашата електронска пошта (е-маил) – за цели надоставување на редовни известувања кои произлегуваат од вашиот договорен однос.

• Алфи да ги обработуваат Вашите: име и презиме, електронска пошта (е-маил), адреса на живеење и телефонски број – за цели на директен маркетинг, eлектронско известување и профилирање.

Алфи да ги обработуваат Вашите: име и презиме, електронска пошта (е-маил), адреса на живеење и телефонски број – за цели на доставување на нарачани производи

Правен основ за обработка на Вашите лични податоци за целите наведени погоре е Вашата согласност за секоја одделна цел, преку одбирање на соодветната опција за согласност.

Рокови на чување на Вашите лични податоци

Вашата електронска пошта (е-маил) која се обработува од страна Алфи да за цели надоставување на редовни известувања ќе се обработува и чува се додека постои законска обврска за доставување редовно известување. Вашето име и презиме, електронска пошта (е-маил), адреса на живеење и телефонски број кои се обработуваат за цели на директен маркетинг ќе се обработуваат и чуваат се до повлекување на Вашата согласност за нивна обработка за наведената цел.

Кои се Вашите права?

Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право напристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост),упатете барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци: [email protected].

Доколку сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да

поднесете барање за утврдување на прекршување на прописите за заштита на личните податоци пред Агенцијатаза заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија.

Поврзи се со нас