Банер

Информации за субјектот на лични податоци

Права на субјектот на лични податоци
Со овој документ, ние како Контролор на лични податоци – Трговско друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово (во понатамошен текст Алфи), со седиште: 7 бр.16 Куманово, со електроснка пошта [email protected]– овозможуваме информации за обработката на личните податоци и Вашите права поврзани со оваа обработка.

Нашата визија за заштита на личните податоци:   Алфи посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои деловни процеси, имплементирајќи ги стандардите поставени со прописите за приватност и заштита на личните податоци во Република Северна Македонија, кои се подетално разработени во интерните Политики и процедури кои го сочинуваат системот на заштита на лични податоци на Алфи. Политиката за приватност е објавена на нашата интернет страна: https://www.alfi.mk/privacy-policy/
Цел на обработување на личните податоци:
Остварување на права и обврски од работен однос или друг договорен односОстварување на право на аплицирање на оглас за вработување и понатамошна обработка на Вашата биографија и пропратни документи Остварување на правата при користење на услуги од Алфи Би КомпаниПрием и одговор на Ваши барања испратени по маил или преку контакт делот на нашата веб странаОвозможување на он-лине нарачка на продукти и измени во истата Информација до надлежните државни органи за Вашите нарачки (за цели на извествување до Министерството за внатрешни работи)Да Ви испраќаме новости поврзани со Алфи Би Компани Вршење достава на нарачан продукт Вршење сервис (поправка и санирање) на оштетен или нефункционален продукт
Опис на целта на обработувањето:
Исполнување на законска обврска – Вашите лични податоци ги обработуваме заради законски обврски (пример обврска за чување на персоналното досие на вработените).Исполнување на договорна обврска –  Вашите лични податоци ги обработуваме и заради исполнување на договорните обврски кои произлегуваат од Договорот за вработување и заради исполнување на други договорни обврски кои произлегуваат од некој друг комерцијален Договор, но во рамки на прописите утврдени во Законот за заштита на лични податоци и неговите подзаконски акти. Легитимен интерес на компанијата – Легитимниот интерес прозилегува од меѓусебен облигационен однос, со цел на негова реализација (на пример: реализација на договор за одржување на семинар) Изјава за согласност – Обработката на Вашите податоци, ако не е со законски основ можеме да извршиме само врз основа на Ваша дадена изречна согласност. Во тој случај ќе превземеме соодветни мерки, за благовремено, на транспарентен, разбирлив и лесно достапен начин да Ве известиме за целта на обработката за која ни е неопходна Вашата согласност за да можете да донесете информирана одлука за тоа дали сакате да ни ја дадете согласноста. Дополнително ќе бидете известени за Вашите законски права, како и начинот на повлекување на дадената согласност врз основа на Законот за заштита на личните податоци.
Правен основ за обработка на вашите лични податоци:
Правниот основ за обработка на Вашите лични податоци се: Исполнување на законска обврскаИсполнување на договорна обврскаЛегитимен интерес на компанијатаИзјава за согласност
Категории на лични податоци кои ние ги обработуваме:
основни детали за Вас, како што се Вашето име, адреса, име на компанијата, земја, улица, град, држава/регион/, поштенски коддополнителни информации за контакт, како што се телефонски број (домашен и/или мобилен) и адреса на е-пошта – каде што сте ја дале за да ни овозможите да комуницираме со Вас преку е-пошта и текстуална поракаевиденција на претходни датуми кога сте извршиле нарачка на продукт.
Права на Корисниците- субјекти на лични податоци   Субјектите на личните податоци имаат право да: – бидат информирани за обработката на нивните лични податоци – да пристапат до нивните лични податоци и – да ги дополнат, изменат, избришат или да бараат запирање на користењето на нивните лични податоци. Во продолжение, следува детално појаснување во однос на овие права: – Во фукнција на транспарентност, Алфи има обврска да го извести корисникот за целите и правната основа на обработката на неговите лични податоци – Секој корисник има право да пристапи до своите лични податоци  Барањето за пристап до податоците се доставува до писмена форма до продажниот салон на Алфи или се пополнува на на некој од дигиталните канали на Алфи Алфи е должен да одговори на корисникот во рок од 15 дена од денот на примеот на барањето, при што нема обврска повторно да одговори на исто или слично негово барање, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични податоци, освен ако изминале шест месеци од денот на доставувањето на претходното барање до новото барање. Доколку коринсикот не добие одогвор на барањето за пристап до лични податоци, може да поднесе барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци. Корисникот има право да бара дополнување, изменување, бришење или запирање на користењето на неговите лични податоци. По барање на корисникот, Алфи е должен да ги дополни, измени, избрише или да го запре користењето на личните податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не во согласност со закон. Независно од тоа дали корисникоот има поднесено барање за дополнување, изменување или бришење на личните податоци, доколку Алфи утврди дека личните податоци се нецелосно, неточни или неажурирани, должен е истите да ги дополни, измени или избрише. Алфи е должен најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, писмено да го извести субјектот на лични податоци за направените промени.
Рок на чување на вашите лични податоци:
Податоците кои се обработуваат од страна на Алфи за цели на остварување на Вашите права, ќе се чуваат согласно законските рокови, а податоците кои се обработуваат согласно дадена согласност ќе се чуваат се до повлекување на Вашата согласност за нивна обработка за наведената цел.
Категории на обработувачи на кои би можеле да пренесеме лични податоци:
Министерство за економија, со цел редовна комуникација со оделението за заштита на потрошувачи во насока на реализирање на правата на потрошувачите;Стопанска комора, со цел на редовна комуникација, но најчесто информациите кои се сподедлуваат не се персонализираниАгенцијата која учествува во испраќање на вести, доколку имате дадено согласност да Алфи врши достава на најновите промоции Сервисот за продуктите на Алфи, со цел на вршење на поправка и санирање на штети на продуктите на АлфиМинистерство за внатрешни работи, со цел на пријава на противзаконито дејствиеНотари, извршители или адвокати, во случаи на потреба од правна помош Државен пазарен испекторат, Државен испекторат за техинчка инспекција, Државен санитарен и здравствен испекторат, Управа за јавни приходи, Агенцијата за заштита на личните податоци со цел на достава на детали поврзани со извршена или планирана инспекцијаНосители на јавни овластувања, Со цел спроведување на законот, под одредени околности, од Компанијата може да се бара да ги открие Вашите лични податоци доколку тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавните органи (на пример, инспекциски служби, суд, обвинителство или друг надлежен орган). Компанијата може да ги открие вашите лични податоци доколку таквата акција е неопходна за: Усогласување со некоја законска нормаСпречување или истражување на можни грешки при давањето на услугите од страна на компанијатаЗаштита на личната безбедност на корисниците на услугата или на јавноста
Извори на лични податоци:
Ние ги добиваме личните податоци директно од Вас. Доколку сепак добиеме Ваши лични податоци од страна на друг Контролор или надлежен државен орган, за истото ќе бидете навремено и соодветно известени од страна на Алфи Би Компани.
Автоматско одлучување врз основа на личните податоци:
При обработка на личните податоци не се случува автоматско одлучување.
Кои се Вашите права ?
Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост), упатете барање на електронската адреса на офицерот за зашитта на личните податоци: [email protected] Доколку сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекшување на прописите за заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија.

Поврзи се со нас